Copyright

Copyright Het copyright en alle bijbehorende rechten zijn eigendom van de schrijver/eigenaar van het document (Als hij/zij in het document genoemd wordt: in alle andere gevallen valt het recht toe aan de Webmaster van “Aruba Vakantieland”.

Als de auteur voorwaarden heeft opgenomen die distributie of ander gebruik regelen dan zijn deze voorwaarden van toepassing in plaats van de voorwaarden die hieronder genoemd zijn. De WEBMaster behoudt zich het recht voor documenten van deze site terug te trekken als er enige twijfel ontstaat over de authenticiteit of geldigheid.

Copyright The copyright and other privileges are owned by the author/owner of the document (if he/she is mentioned: in other cases, these rights automatically belong to the webmaster of “Aruba Vakantieland”. If the author or owner expressedly specifies conditions regarding the distribution and usage somewhere in the text, then those terms overrule the limitations stated below. The webmaster of “Aruba Vakantieland” reserves the right to withdraw the document from the collection, if any doubt appears about its authenticity or public availability. Documents included in this WEB can useally be freely copied, but only for personal purposes and non-commercial applications, without modifications and with proper citation to the original source. To use this right you will have to aske permission via mail by the webmaster. Every other form of distribution and utilization requires a written permission from the author/owner and/or the webmaster. Any rights not expressly granted herein are reserved. Further information and inquiries: Webmaster

Rechten van derden Deze pagina’s zijn deels samengesteld uit bronnen waarvan wij veronderstellen dat deze vrij van copyright zijn, zoals inzendingen van particulieren. Indien de hier opgenomen tekst en/of foto’s naar uw mening inbreuk doen op uw rechten laat dit dan weten aan de Webmaster, deze gegevens zullen direct van de site worden verwijderd.

The content of this website is partly obtained through sources which are assumed to be of public domain. If you have any knowledge that this content has been copyrighted, please inform the Webmaster and we will remove it immediately!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *